تهران
فاقد تصویر شاخص

گل آلود کردن آب تخصیص ارز نظام سلامت به نفع چه کسانی است؟

جمعی از نخبگان، صاحبنظران اقتصادی و پزشکی کشور و دلسوزان حوزه سلامت کشور، در خصوص تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان دارو در کشور به رییس جمهور نامه نوشتند و رئیس جمهور ...
1 11 12 13