- رسانه تخصصی دارو - https://pharma-news.ir -

کلیپ روز اول نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰

دو رونمایی مهم در مسیر خودکفایی:
شرکت فرآیند شیمی حکیم از والزارتان رونمایی کرد و شرکت تماد از پلت ایتراکونازول ۲۲٪ ، پنتوپرازول سدیم و داپوکستین هیدروکلراید با حضور مقامات رونمایی نمود