- رسانه تخصصی دارو - https://pharma-news.ir -

پنجاهمین نشریه پیام انجمن داروسازان ایران

(از طریق لینک زیر مطالعه نمایید)

http://aland-market.com/magazine/payam-50 [1]

سال 1400 مبارک

صاحب امتیاز: انجمن داروسازان ایران

منتشر کننده: موسسه آلند